Başvuru Formları

Başvuru Formları

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU'NA

BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1) Gündemin belirlenebilmesi ve araştırmanın incelenebilmesi açısından toplantı tarihinden bir hafta önce dosyanın (düzeltme istenilen dosyalarda dahil)  eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. Sonraki günlerde yapılan başvurular bir sonraki toplantıda değerlendirilecektir.

2) Toplantıda görüşülecek dosya sayısı 10 ile sınırlıdır. İlk 10 dosyadan sonra yapılan başvurular bir sonraki toplantıda görüşülecektir.

3) Başvuru için aşağıdaki formlar doldurulacaktır. CD'ye o şekilde kayıt edilecektir. 

4) Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'na yapılan başvurularda sorumlu araştırmacı hekim veya diş hekimi olmadığı takdirde başvurular kabul edilmeyecektir. " İyi Klinik Uygulamaları  Klavuzu 2.53 Maddede belirtildiği üzere: Sorumlu Araştırmacı: Araştırma konusu ile ilgili uzmanlık dalında eğitimini tamamlamış ve araştırmanın yürütülmesinden sorumlu olan hekim veya diş hekimidir".

BAŞVURU DEĞERLENDİRME CETVELİ

BAŞVURU FORMLARI:

UYARI!!!

      Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği, belgelerde “Times New Roman” veya “Arial” yazı tipi normal yazı stilinde kullanılır. Harf büyüklüğünün Times New Roman için 12 punto, Arial için 11 punto olması esastır. Metin, iki yana hizalanarak, kelime aralarında ve noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır. Satır araları eşit olmalıdır. Noktalama işaretleri kendinden önce gelen harfe bitişik yazılır, noktadan sonra boşluk bırakılarak büyük harf ile cümleye başlanılır, denilmektedir. Bu kurallara uygun olup, özen gösterilerek hazırlanan araştırma dosyaları kabul edilecektir.

"Helsinki Bildirgesinin" dosyaya eklenmesine gerek yoktur."

1-Başvuru Dilekçesi (Sorumlu araştırmacı isim, ünvan ve tarih word ortamında yazılarak çıktısı alınacaktır).

2-Çalışma Protokolü

3-İlaç Dışı Klinik Araştırmalar Başvuru Formu (Uzmanlık Tezi veya Akademik Amaçlı Yapılacak)      !!! (Araştırmanın niteliği ve tasarımı kısmını belirtirken yardımcı klavuz için tıklayınız,)!!!

4- Özgeçmiş Formu

5-Akademik Kurul Kararı üst yazısı.

6- Başhekimlik onayı alındıktan sonra Etik Kurula başvuru yapılabilir. (Tıklayınız)

7- Araştırma onayı için daha önce başka bir Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna başvuru yapıldı mı?

Not: BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMUNDA OLMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER

8-Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu ***(Olur Formu doldurulurken anlatımların Doktor olmayan kişilerin anlayabileceği sadelikte ve açıklıkta olması gerekmektedir, Formun alt kısmında buluna Araştırmanın Adı ve Tarihi bölümü boş bırakılmayacak)

9- Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (Anket Araştırmalar İçin) ***(Olur Formu doldurulurken anlatımların Doktor olmayan kişilerin anlayabileceği sadelikte ve açıklıkta olması gerekmektedir)

10-Araştırma Bütçe Formu  (Son sayfada "Destekleyici" kısmı şayet araştırmada destekleyen kuruluş yok ise yasal temsilci olan "Sorumlu Araştırmacı" tarafından doldurulacaktır.

11Taahhütname

12- Literatür (En az 5 adet, pdf formatında)

13-Başvuru dosyasına cihaz çalışması sözkonusu ise CE Belgesinin mutlaka eklenmesi gerekmektedir.

14- Formlar 1 (bir) nüsha doldurulmalı, her bir sayfada tüm araştırmacıların parafı olmalı:(Tüm araştırmacıların parafının olması gerektiği belgeler)

1-Çalışma Prokolü
2-Klinik Araştırmalar Başvuru Formu
3-Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu
4-Araştırma Bütçe Formu
6-Taahhütname ,
imzalanması gereken kısımlarda ıslak imza, isim, ünvan ve tarih belirtilen kısımlar doldurulmalı, CD (literatür pdf formatında, diğer formlar WORD formatında  yazdırılmalı, CD'nin üzerine araştırmacının ismi yazılmalı), başvuru dosyası mavi-telli dosyaya takılarak teslim edilmelidir.. İmza ve parafı eksik dosya kabul edilmeyecektir. 

KURULA BAŞVURU VE BAŞVURUNUN İŞLEME KONMA YÖNTEMİ

1- Başvurular, sorumlu/yardımcı araştırmacı tarafından Etik Kurul Sekretaryasına yapılır.

2- Etik Kurula yapılacak başvurularda ilgili mevzuata uyulması gerekmektedir.

3- Başvurular, başvuru formunda belirtilen sıralamaya uygun olarak sunulmalıdır.

4- Etik Kurul sekretaryası tarafından şekilsel olarak yapılan ön inceleme sonrasında ilgili mevzuata belirtilen ve başvuru formalarına uygun olarak yapılan başvurular işleme konulur.

Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2020, Çarşamba